Welcome, Guest. Please login or register.

Автор Тема: Новые временные правила для подводных охотников!!!!  (Прочитано 56090 раз)

0 Пользователей и 2 Гостей просматривают эту тему.

Оффлайн smaile

 • Только вперед!
 • spearfishing club Odessa
 • Ветеран
 • *****
 • Сообщений: 8384
 • Карма: 723
ТИМЧАСОВЕ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПIДВОДНЕ ПОЛЮВАННЯ В УКРАЇНI
08.10.2010

ТИМЧАСОВЕ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПIДВОДНЕ ПОЛЮВАННЯ В УКРАЇНI

Затверджено: Президентом ФПС України В.Ю.Семеновим Начальником Головрибводу Мiнрибгоспа України О.М.Степаненко

I. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ 1. Пiдводним полюванням називається вид любительського та спортивного рибальства, при якому у водному середовищi проводиться пошук та лов риби пiдводним плавцем-мисливцем, що оснащений спецiальним спорядженням (див. роздiл 3, п.2) i який дiє самостiйно, покладаючись виключно на свої фiзичнi можливостi. 2. Пiдводне полювання провадиться при дотриманнi дiючих "Правил любительського та спортивного рибальства у внутрiшнiх водоймах України", вид. 1990р. (далi "Правил рибальства"), ст. 16:
"Пiдводне полювання на риб iз застосуванням гарпунних рушниць дозволяється громадянам, якi мають посвiдчення пiдводного стрiльця, без використання аквалангiв та iнших автономних дихальних приладiв повсюдно, за винятком водоймищ, де любительське рибальство заборонено, а також мiсць масового вiдпочинку громадян".
В водоймищах та дiлянках водоймищ, де любительське та спортивне рибальство проводиться, згiдно укладених договорiв, товариством мисливцiв та рибалок, вiйсково - мисливським товариствам, пiдводне полювання погоджується з цими органiзацiями.
3. Пiдводне полювання в Українi культивує виключно Федерацiя пiдводного спорту України (ФПС), яка об'єднує всi клуби, органiзацiї та громадян, що займаються пiдводним полюванням та регулярно сплачують їй членськi внески.
4. ФПС України надано виключне право здiйснювати пiдготовку та облiк пiдводних мисливцiв, провадити технiчну експертизу спорядження, що застосовується для полювання.
5. Повноважними представниками ФПС України на мiсцях є обласнi федерацiї та їх Комiтети по пiдводнiй стрiльбi та полюванню.
6. Пiдводне полювання подiляється на два види: любительське та спортивне.
7. Любительським пiдводним полюванням називається лов риби любителями-мисливцями для особистих потреб по нормам, встановленим "Правилами рибальства".
8. Спортивне пiдводне полювання є лов риби пiдводними стрiлками - членами спортивних органiзацiй в процесi проведення змагань рiзного рiвня, або в ходi пiдготовки (тренування) до участi в них. Час i мiсце проведення змагань (тренування), а також норми вилову риби на них в обов'язковому порядку погоджуються регiональними федерацiями пiдводного спорту з мiсцевими держiнспекцiями рибоохорони Головрибводу.
9. Для проведення спортивного полювання стрiлки зобов'язанi отримати письмовий дозвiл, який видається повноважними представниками Головрибводу та ФПС України.
10. Право ведення любительського та спортивного пiдводного полювання надається особам обох статей не молодше 18 рокiв, якi є громадянами України, або проживають на її територiї не менш одного року, повноважними представниками ФПС України на мiсцях пiсля закiнчення спецiальних пiдготовчих курсiв та отримання "Посвiдчення пiдводного стрiльця".
11. Навчання на курсах мають право проводити спортивнi органiзацiї (клуби), якi є дiйсними членами ФПС України та одержали у неї лiцензiю на проведення пiдготовчих курсiв.
12. Право на пiдводне полювання надається кожного року окремо (на перiод з моменту закiнчення весняної заборони на лов риби по 1 листопада). Це право необхiдно щорiчно пiдтверджувати в органiзацiї, де мисливець знаходиться на облiку, обов'язковим записом у "Посвiдченнi" пiсля складання щорiчного залiку, а також при дотриманнi наступних умов:
- Сплати щорiчних членських внескiв до ФПС України.
- Наявностi щорiчного медичного свiдоцтва про фiзичнi можливостi заняття пiдводним полюванням за станом здоров'я, з обов'язковою вiдмiткою в "Посвiдченнi".
- Наявностi вiдмiтки в "Посвiдченнi" про складання щорiчного залiку - техмiнiмуму та обстеження на справнiсть спорядження, що застосовується для пiдводного полювання.
- Наявностi дiючого страхового свiдоцтва вiд нещасного випадку.
13. Контроль за дотриманням пiдводними мисливцями норм та вимог "Правил рибальства" та умов цього "Положення" здiйснюють мiсцевi держiнспекцiї рибоохорони Головрибводу, якi мають право, в разi їх порушення, вживати заходи адмiнiстративного впливу на порушникiв, передавати матерiали до обласних ФПС, або передавати матерiали в судово-слiдчi органи для притягнення порушникiв до кримiнальної вiдповiдальностi.
14. Комiтети пiдводної стрiльби та полювання обласних ФПС розглядають кожний факт порушення та вживають заходи дисциплiнарного впливу аж до вилучення "Посвiдчення" у порушника. Перiод часу, на який порушник позбавляється прав ведення пiдводного полювання, залежить вiд характеру порушення та визначається iнструкцiєю, розробленою та затвердженою ФПС України.

II. ОБОВ'ЯЗКИ ПIДВОДНОГО МИСЛИВЦЯ Пiдводний мисливець зобов'язаний: 1. Бути членом Федерацiї пiдводного спорту України та своєчасно сплачувати щорiчнi членськi внески.
2. Знаходитися на облiку в однiй з спортивних органiзацiй (клубi) - колективного члена ФПС України, яка культивує пiдводне полювання та стрiльбу.
3. Мати дiюче "Посвiдчення пiдводного стрiльця" ФПС України.
4. Мати дiючий дозвiл на право ведення спортивного пiдводного полювання (для спортсменiв-стрiльцiв).
5. Щорiчно проходити медичний огляд з занесенням результатiв у "Посвiдчення".
6. Щорiчно здавати залiк техмiнiмуму, поєднаний з перевiркою стану пiдводної рушницi.
7. Пiдводнi рушницi та ножi обов'язково повиннi мати реєстрацiйнi номери та бути зареєстрованi в органiзацiї (клубi), де мисливець знаходиться на облiку. У "Посвiдченнi" необхiдно мати вiдмiтку про наявнiсть зареєстрованої пiдводної рушницi та ножа.
8. Мати дiюче страхове свiдоцтво вiд нещасного випадку.
9. Знати та суворо дотримуватися "Правил любительського та спортивного рибальства у внутрiшнiх водоймах України" та цього "Положення"
10. Обережно ставитися до природи, надавати всебiчну допомогу органам рибоохорони та екологiчним службам.
III.ПРАВА ПIДВОДНОГО МИСЛИВЦЯ
Пiдводний мисливець має право:
1. Полювати з застосуванням гарпунiв та пiдводних рушниць у мiсцях, де дозволене любительське та спортивне рибальство.
2. Застосовувати для полювання таке спорядження:
- одну або декiлька пiдводних рушниць рiзного типу (пневматичнi, гiдропневматичнi, пружиннi, гумовi), що заряджаються виключно силою м'язiв мисливця;
- ласти, маски, трубки, пiдводнi ножi, гiдрокостюми рiзних типiв, вантажнi пояси, пiдводнi лiхтарики, глибиномiри, компаси, кукани, надувнi або пенопластовi сигнальнi буї;
- купувати в магазинах або у органiзацiях згадуване спорядження, або виготовляти його самостiйно;
- мати човен (шлюпку), в якiй може знаходитися страхувальник з дихальним пристроєм для пошуку та надання допомоги у разi нещасного випадку з пiдводним стрiльцем.. Право розповсюджується тiльки на перiод органiзованих тренувань та змагань з особливого дозволу органiв рибоохорони.

IV.ПIДВОДНОМУ МИСЛИВЦЮ ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ
1. Займатися пiдводним полюванням без "Посвiдчення" та дозволу (для спортсменiв-стрiльцiв). При вiдсутностi цих документiв вiн вважається порушником "Правил рибальства".
2. Користуватися при пiдводному полюваннi незареєстрованим спорядженням (рушницею, ножем).
3. Полювати у мiсцях, заборонених для любительського та спортивного рибальства, у мiсцях масового вiдпочинку населення, а також у темний час доби.
4. Порушувати "Правила рибальства", бити рибу цiнних видiв та розмiрами менш дозволених (без особливого дозволу).
5. Застосовувати для. пiдводного полювання вогнепальну зброю, вибуховi та отруйнi речовини, електроток.
6. Заряджати та стрiляти з пiдводної рушницi на повiтрi або в воду з берега, човна i таке iнше.
7. Використовувати для полювання водолазнi дихальнi апарати будь якої конструкцiї.

Узгоджено: Голова Комiтету пiдводної стрiльби та полювання ФПС України В.В.Брагин
Начальник вiддiлу рибоохорони Головрибводу України С.Д. Миропольський
Только о двух вещах мы будем жалеть на смертном одре - что мало любили и мало путешествовали.
--------------------------
Пока есть цель, жизнь продолжается

Оффлайн isach

 • spearfishing club Odessa
 • Охотник
 • *****
 • Сообщений: 105
 • Карма: 50
Все как всегда плати, плати.... за разрешение, за страховку, за медосмотр.... Зато имеешь право "Застосовувати для полювання таке спорядження:

- ласти, маски, трубки, пiдводнi ножi, гiдрокостюми рiзних типiв, вантажнi пояси, пiдводнi лiхтарики, глибиномiри, компаси, кукани, надувнi або пенопластовi сигнальнi буї;"
-А главное..... " купувати в магазинах або у органiзацiях згадуване спорядження"
"Сильно не пьющий - большая гнида" М.М.Жванецкий

Оффлайн sergo

 • Ветеран
 • *****
 • Сообщений: 1235
 • Карма: 147
 :fc Что будем делать?

Оффлайн dr.Wlad

 • Охотник
 • ****
 • Сообщений: 220
 • Карма: 90
 • FISHBOY
Что делать - идти в оппозицию , сейчас это модно
:)

Оффлайн МИХЕЙ

 • spearfishing club Odessa
 • Старожил
 • *****
 • Сообщений: 288
 • Карма: 51
Разве появился установленный образец удостоверения? Чего то я не понимаю :hmm, если да, то дело головняком попахивает....

Оффлайн sergo

 • Ветеран
 • *****
 • Сообщений: 1235
 • Карма: 147
Да в том то и дело..Сейчас каждая сюка будет напрягать и доить...Мне больше понравилось,что ножи и ружья надо регистрировать..

Оффлайн Dima

 • spearfishing club Odessa
 • Старожил
 • *****
 • Сообщений: 308
 • Карма: 65
 • IANTD Enriched Air Nitrox Diver # 134878
Дело попахивает , выемкой денег и геморром , а может - это и правильно ?
Обучение людей - уменьшит кол-во ЧП

  

Оффлайн Саша Гу

 • spearfishing club Odessa
 • Ветеран
 • *****
 • Сообщений: 1128
 • Карма: 208
глупая мысль пришла в голову -я конечно не юрист, и немного не вкурил вданные изменения..обьясните пожалуйста это всего лишь дополнение к правилам или уже установленые законом Украины правила, а как же вторая "частная" организация УПФ...или как её там... насколько я понял, если это не утверждено законом Украины, то можно попробовать разобраться в суде (образно подать в суд на соответствие даного дополнения).. может я запутался и пишу сейчас бред :hmm
В хаосе- остановись!

Оффлайн album-84

 • Охотник
 • ****
 • Сообщений: 141
 • Карма: 48
Я думаю это будет только СОДРАЛОВО денег, так как удостовирение вообще то как по мне должно выдаваться ОДИН РАЗ, а не каждый год обратно обучаться или проходить курсы. Вот мед. комиссию каждый год согласен.
 
А на счет ЧП то люди которые занимаются ПО с головой дружат и даже если ты прошёл все эти "КурсЫ" то за подводника кроме самого него за ЧП никто отвечать не будет.     

Оффлайн smaile

 • Только вперед!
 • spearfishing club Odessa
 • Ветеран
 • *****
 • Сообщений: 8384
 • Карма: 723
Цитировать
Затверджено: Президентом ФПС України В.Ю.Семеновим Начальником Головрибводу Мiнрибгоспа України О.М.Степаненко
Друзья прочитайте внимательно, первая личность сама по себе ничего не представляет в том плане что просто выдвинула предложение начальнику рыбвода О.М.Степаненко. Который утвердил данное положение!!!

Жопа полная, давайте думать что будем делать?:)  Советовался с юристами на работе, тут дело попахивает керосином!!!

Цитировать
Пiдводне полювання в Українi культивує виключно Федерацiя пiдводного спорту України (ФПС), яка об'єднує всi клуби, органiзацiї та громадян, що займаються пiдводним полюванням та регулярно сплачують їй членськi внески.
Вот этот пункт мне больше всего нравится...
« Последнее редактирование: 19 Октябрь 2010, 11:30:42 от smaile »
Только о двух вещах мы будем жалеть на смертном одре - что мало любили и мало путешествовали.
--------------------------
Пока есть цель, жизнь продолжается

Оффлайн smaile

 • Только вперед!
 • spearfishing club Odessa
 • Ветеран
 • *****
 • Сообщений: 8384
 • Карма: 723
Да и самое главное!
Цитировать
Полювати з застосуванням гарпунiв та пiдводних рушниць у мiсцях, де дозволене любительське та спортивне рибальство
Если это дойдет до инспекторов , то про охоту на Кучурганском лимане можно забыть :hmm
Только о двух вещах мы будем жалеть на смертном одре - что мало любили и мало путешествовали.
--------------------------
Пока есть цель, жизнь продолжается

Оффлайн album-84

 • Охотник
 • ****
 • Сообщений: 141
 • Карма: 48
Это мне напоминает как купить авто в:
--- Англии: после покупки тачки, документы предыдущий владелец может покупателю прислать даже почтой и настоящий владелец покупает страховку, проходит техосмотр и то не всегда и даже номера не меняются.
----Украина же: ОДИН ГЕМОР.

Оффлайн smaile

 • Только вперед!
 • spearfishing club Odessa
 • Ветеран
 • *****
 • Сообщений: 8384
 • Карма: 723
Вот нарыл в инете интересное!!!
Цитировать
II. ОБОВ'ЯЗКИ ПIДВОДНОГО МИСЛИВЦЯ Пiдводний мисливець зобов'язаний: 1. Бути членом Федерацiї пiдводного спорту України та своєчасно сплачувати щорiчнi членськi внески.
2. Знаходитися на облiку в однiй з спортивних органiзацiй (клубi) - колективного члена ФПС України, яка культивує пiдводне полювання та стрiльбу.
Кто-нибудь знает, ФСП это гос.учреждение, или обычная общественная организация?
Если ФПС - общественная организация, то смотрим четвертый абзац ст.36 Конституции Украины "Типа никого нельзя заставить вступать в какое-либо объединение граждан или ограничивать в правах по принадлежности или непренадлежности к политической или общественной организации".
Они же хотят свободных подводных охотников (свободных граждан Украины) заставить ступить в именно их организацию, и с помощью ГЛАВРЫБВОДА ущемлять права тех кто к ним не присоеденился (приравнивая их к "нарушителям установленных официальных Правил").Как оказалось ФПС обычная общественная организация, сейчас называется ФПСПД. Следовательно смотрим
 четвертый абзац ст.36 Конституции Украины "Типа никого нельзя заставить вступать в какое-либо объединение граждан или ограничивать в правах по принадлежности или непренадлежности к политической или общественной организации
« Последнее редактирование: 19 Октябрь 2010, 11:48:35 от smaile »
Только о двух вещах мы будем жалеть на смертном одре - что мало любили и мало путешествовали.
--------------------------
Пока есть цель, жизнь продолжается

Оффлайн album-84

 • Охотник
 • ****
 • Сообщений: 141
 • Карма: 48
  Закон – дышло: куда повернул – туда и вышло. Нужно советоваться с толковым юристом и поворачивать дышло в сторону Подвохов

Оффлайн Oleg24

 • Подвох
 • **
 • Сообщений: 17
 • Карма: 5
насколько я знаю и читал то это временное положение можно засунуть куда нибуть по дальше! 1 в законе не сказано какая организация должна выдавтаь удостовирение! 2 нету образца! и с это выходит что удостовирение может выдавать любая организация как общественная так и нет! а то что они утвердили то бред!! да и как может такой документ быть дополнением к закону если не один минстр не подписан а просто какое то начальство решило себе бабло наворотить!! :001

 


Дайвинг - рейтинг DIVEtop WebDive. Top100
Поддержать сайт на DIVEtop.ru :

 DiveLights

 DiveLights